جهت ارتباط با واحد بهداشت حرفه ای میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
 
 
 
 
شماره تلفن :                                                  08325232810
 
شماره فکس:                                                  08325233016