به نام آنکه هستی از اوست

 

معرفی کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای
 
کارشناس مسئول : مهندس فیروزه رحمتی

 

مدرک تحصیلی : کارشناس  ارشد بهداشت حرفه ای

 

وضعیت استخدام : رسمی

 

                       سوابق اجرایی :

 

  
واین رسالتی است عظیم بر دوش ما تا با ذهنی آماده وچشمی تیزبین دردی از دردهای جامعه کار را بزدائیم.
 سیاستهای کلی بهداشت حرفه ای در ایران :

 

بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورها

 

   است که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را

 

   درنظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت  و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات , انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد .
              فاز خدمات بهداشت حرفه ای تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهایناشی از   کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از تواننیروی کار و تامین رفاه   شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها وطرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم.
 
ارتقاء سطح سلامت کارگران
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاءسلامت کارگران
آموزش هر چه بیشتر کارگران
  
                                (معرفی سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای)
 
 
 ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
وضعیت استخدام
محل خدمت
1
الهام صوفیان
کارشناس بهداشت حرفه ای
پیمانی
ستاد
3
احسان بخشی
کارشناس بهداشت حرفه ای
رسمی
مرکز شهری 1
4
خانم رشیدپور کارشناس بهداشت حرفه ای رسمی
مرکز شماره 2
5
 
نمونه وظایف ومسئولیتهای کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
   1- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار ووضعیت عمومی کارگاهها وکارخانجات منطقه وشناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن.
 
2- بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات واصول بهداشتی وایمنی وارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری.
 
3-  شناسائی مسائل کلی تهیه وتوزیع آب آشامیدنی وپیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها.
 
4- نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش دولتی وخصوصی و راهنمای مسئولین موسسات مزبوربه منظور بهبود شرایط محیط کار بر اساس قوانین موجود.
 
5- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار.
 
 
6- تشکیل پرونده های بهداشتی وپزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط.
 
7- نظارت واجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای وانجام کلیه مسائل مربوط به آن.
 
8- اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده.
 
9- تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط های کار وشناسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ای ومسمومیتهای شغلی.
 
10- ارائه طریق در مورد جمع آوری و دفع صحیح وبهداشتی زباله وفاضلاب صنعتی.