فعالیت ها و برنامه ها  واحد بهداشت مدارس :

 

فعالیتهای که به منظور تحقق اهداف بهداشت مدارس در شهرستان انجام می شود شامل موارد زیر می باشد:

 

1-ارائه خدمات بهداشتی درمانی وحمایتی به دانش آموزان (انجام معاینات غربالگری پزشکی عمومی-دندانپزشکی و.............) جهت کاهش اختلالات جسمی وشناخت عوامل خطر در جامعه دانش آموزی، با تاکید بر تشکیل شناسنامه سلامت

 

نظارت برتکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان

نظارت برانجام  معاینات غربالگری وپزشکی عمومی دانش آموزان پایه اول  مقطع ابتدایی

نظارت برانجام  معاینات غربالگری وپزشکی عمومی دانش آموزان پایه اول  مقطع راهنمایی

نظارت برانجام  معاینات غربالگری وپزشکی عمومی دانش آموزان پایه اول  مقطع متوسطه

تهیه وسایل وتجهیزات موردنیازاتاق پزشک در پایگاه سنجش تابستانی جهت معاینه نوآموزان پایه اول ابتدایی.

ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان بی بضاعت(توزیع فریم عینک وکمک نقدی ......)

توزیع شناسنامه سلامت جهت ثبت خدماتی مراقبتی انجام شده در پرونده دانش آموزان

پایش ونظارت برنحوه انجام معاینات نوآموزان پایه اول ابتدایی

تجهیز مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت به وسایل معاینه(قدسنج،چارت بینایی،وزنه و فرمهای آماری وکارت واکسن

نیازسنجی مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت ازنظر وسایل موردنیاز جهت انجام معاینات غربالگری وپزشکی عمومی

هماهنگی وپیگیری موارد ارجاع دانش آموزان دارای اختلالات جسمانی وروانی تاحصول نتیجه

جمع آوری آمار معاینات غربالگری دانش آموزان مقطع ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه درقالب  فرم آماری 1-109

جمع آوری آمار معاینات پزشکی عمومی دانش آموزان پایه اول ابتدایی ،اول راهنمایی و اول متوسطه

جمع بندی آمار وارسال نتایج معاینات انجام شده در پایگاه سنجش به معاونت بهداشتی کرمانشاه.

 

 

2-آموزش بهداشت درمدارس ودر نتیجه افزایش آگاهیها واصلاح نگرش ورفتار دانش آموزان،معلمین وخانواده ها.

 

 هماهنگی جهت اجرای برنامه های آموزشی به مناسبت اوقات فراغت تابستان

هماهنگی درخصوص بزرگداشت هفته سلامت

هماهنگی باآموزش وپرورش شهرستان جهت همکاری با تیم های اعزامی بهداشتی

هماهنگی درون بخشی باکلیه واحدهای ستادی

تشکیل جلسه باز آموزی ویژه پزشکان

تشکیل جلسه باز آموزی ویژه کاردانهای بهداشتی

تشکیل جلسه باز آموزی ویژه بهورزان

اجرای برنامه های آموزشی به مناسبت های مختلف (هفته سلامت،بهداشت روان،روزجهانی ایدز ،روز جهانی کودک ،روز بهداشت محیط.........)

اجرای برنامه های آموزشی در اوقات فراغت تابستان

برگزاری برنامه آموزشی جهت داوطلبان سلامت جامعه

آموزش به نیروهای جدیدالورودبه سیستم بهداشتی

برگزاری مسابقات علمی،فرهنگی وبهداشتی در بین دانش آموزان به مناسبتهای مختلف

تشکیل جلسات آموزشی برای مدیران مدارس به مناسبت هفته سلامت

تهیه سرفصل آموزشی جهت مراکز وخانه های بهداشت

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت مدارس جهت پزشکان ،کارشناسان وکاردانهای مراکز شهری وروستایی.

هماهنگی درون بخشی وبین بخشی وتشکیل جلسات مختلف

توزیع کتابچه آموزشی ،پمفلت وتراکت وپوسترهای آموزشی

جمع بندی وگزارش دهی فعالیتهای انجام شده

 

 

 

3- تکمیل پرونده بهداشتی مدارس وبازدید ازمدارس به منظورشناخت مشکلات بهداشتی و داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت بهداشت محیط مدارس

 

نظارت بروضعیت بهداشت محیط مدارس تحت پوشش

نظارت بروضعیت بهداشت محیط مدارس شبانه روزی

نظارت برشیر وجیره غذایی توزیعی درمدارس

مکاتبه با آموزش وپرورش جهت رفع نواقص بهداشت محیط مدارس

معرفی مستخدمین جهت تهیه کارت تندرستی

نظارت برتکمیل فرمهای آماری مربوط به بهداشت محیط مدارس

 

 

4-تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان گروه هدف.

تهیه وارسال دستورالعملها وفرمهای مربوط به واکسیناسیون به مراکز وپایگاهها وخانه های بهداشت

نظارت بر تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی واول متوسطه با همکاری وهماهنگی واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها .

 

.

6-سایر فعالیت ها

پایش مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت براساس چک لیست موجود

نیازسنجی مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت ازنظر پرونده بهداشتی مدارس ،انواع فرمهای داخل پرونده ،فرمهای آماری وشناسنامه سلامت دانش آموزان

نظارت برعملکردکلیه مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت وپیگیری نقاط ضعف

درخواست چاپ فرمهای داخل پرونده بهداشتی مدارس وفرمهای آماری

جمع آوری اطلاعات جمعیتی دانش آموزان تحت پوشش مراکز،پایگاههاوخانه های بهداشت به تفکیک وکل شهرستان

هماهنگی وهمکاری درطرح آهن یاری مدارس متوسطه دخترانه شهر روستا

هماهنگی وبرگزاری جلسه بامسئولین آموزش وپرورش استثنایی

هماهنگی وبرگزاری جلسه بامدیران ومربیان مرکز آموزش بهورزی

برگزاری جلسه جهت رابطین فعال دربرنامه های بهداشت مدارس

تهیه پلاکارد وجایزه به مناسبتهای مختلف بهداشتی

نظارت برانجام طرح پدیکلوزیس درمدارس وتهیه وتوزیع شامپو پرمترین

درخواست تشویقی جهت رده های میانی فعال درواحد مدارس

درخواست تشویقی جهت بهورزان فعال

تهیه جایزه جهت بهورز وکاردان نمونه ورابطین فعال در برنامه های بهداشت مدارس

جواب نامه های اداری وانجام مکاتبات لازم وارسال دستورالعمل های مربوطه

تعیین شاخص ها وبرنامه عملیاتی واحد وتهیه نمودار فعالیتها ی واحد وخلاصه عملکرد

تهیه جدول گانت جهت فعالیتهای واحد در سال جاری

انعکاس فعالیتهای بهداشت مدارس وتهیه گزارش از فعالیتهای

هزینه اعتبارات داده شده به واحد براساس دستور خرج های موجود

پایش وارزشیابی برنامه ها