واحد سلامت وجوانان ومدارس شهرستان اسلام آباد غرب
 
 
 
 
8 
 
hhhم
 
مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در سال تحصیلی 89/88-88/87
 
شاخص
 
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
کل
کل
سال تحصیلی
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
 
 
تعداد دانش آموزان تحت پوشش معاینات
 
693
753
359
395
841
901
279
382
1293
1683
194
213
3659
4327
7986
 
88/87
680
743
351
368
809
814
286
323
1213
1550
147
207
3486
4005
7491
89/88
درصد معاینات غربالگری
 
100
100
100
100
100
69.5
100
100
85.6
69.5
90.7
98.1
96.7
89.5
93.1
 
88/87
100
100
100
100
98.4
97.3
100
100
91.2
44.3
100
100
98.3
90.3
94.3
89/88
درصد معاینات پزشکی
 
100
100
100
100
54.5
13.5
100
93.3
34
8
82.4
90
78.5
67.5
73
 
88/87
100
100
100
100
80
62.4
100
100
67.7
56.5
100
100
91.3
86.5
88.9
89/88
درصد دانش آموزان زیر صدک 3قدبه سن
 
-
-
-
-
3.6
1.4
1.4
1.8
2.8
1.5
3.9
5.5
3.2
1.5
2.3
 
88/87
-
-
-
-
2.2
7.1
.7
3.4
3
4.6
1.4
2.7
1.82
4.45
3.2
89/88
درصد دانش آموزان زیرصدک 5BMI
 
-
-
-
-
7.7
7.1
8.2
12.8
5.2
1.4
6.8
14.7
7
9
8
 
88/87
-
-
-
-
11.2
10.2
12.2
10.2
5.8
12.2
8.2
10.2
9.4
10.7
10.05
89/88
درصد دانش آموزان بالای صدک 5BMI9
 
-
-
-
-
4.4
2.4
3.2
3
3.7
.8
1.7
.5
3.2
1.7
1.6
 
88/87
-
-
-
-
2
5
.7
2
2
2
0
8.6
1.2
4.4
2.8
89/88