معاینات پزشکی دانش آموزان در سال تحصیلی 88/89به تفکیک مقطع /جنس وپایه تحصیلی
 hhh
12
 
مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در سال تحصیلی 89/88-88/87
 
 
شاخص
 
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
کل
کل
سال تحصیلی
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
 
 
تعداد دانش آموزان تحت پوشش معاینات
 
693
753
359
395
841
901
279
382
1293
1683
194
213
3659
4327
7986
 
88/87
680
743
351
368
809
814
286
323
1213
1550
147
207
3486
4005
7491
89/88
درصد معاینات پزشکی
 
100
100
100
100
54.5
13.5
100
93.3
34
8
82.4
90
78.5
67.5
73
 
88/87
100
100
100
100
80
62.4
100
100
67.7
56.5
100
100
91.3
86.5
88.9
89/88
 
 
 
 
درصد معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی در سال تحصیلی 88/87
 
شهر
روستا
مجموع
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
5/54
5/13
34
100
3/93
6/96
2/77
4/53
3/65
 
 
 
 
 
درصد معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 88/87
 
شهر
روستا
مجموع
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
34
8
21
4/82
90
2/86
2/58
49
1/67