واحد سلامت جوانان ومدارس :تماس با واحد
شماره تلفن مرکز :5241187