کارشناس مسئول واحد سلامت مدارس:

لیلا ماجدی کارشناس بهداشت عمومی

 


فعالیت های بهداشت مدارس شامل کلیه فعالیتهای است که به منظور تامین،حفظ وارتقاء سطح سلامتی دانش آموزان از نظر(آموزش بهداشت در زمینه های مختلف بهداشت فردی،بهداشت روان،تغذیه ،پیشگیری از سوانح وحوادث، بهداشت محیط مدرسه،پیشگیری از بیمــــــاریهای شایع واگیردار،تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان گروه هدف ،انجام معاینات غــــــــربالگری ،انجام معاینات پزشکی و.................) صـورت می گیرد لذا این واحد نیروی اختصاصی  در مناطق  شهری جهت انجام فعالیتـــــهای فوق را ندارد در واقع بازوان اجـــــرایی برنامه های بهداشت مدارس در نظام شبکه های بهداشـــــــــتی درمانی کشور در مناطق روستـــایی بهورزان ودر مناطق شهری کاردانهای بهداشتی هستند . 
 
مقدمه:
کودکان ونوجوانان آینده سازان کشور هستند،بدین سبب سلامت جسمی وروانی واجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حا ل وآینده جامعه است،توجه به بهداشت این گروه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا:
-بخش عظیمی ازجمعیت کشور راتشکیل می دهند.
-به دلیل کامل نشدن مهارتهاوشرایط سنی ،آسیب پذیرندودرمعرض ابتلاء به بیماریهای عفونی خطرناک هستند.
-پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد.
-ازمهمترین گروههای درمعرض خطر حوادث،سوانح ونیز خشونت هستند.
-قادرند آموزشهای بهداشتی رابه خوبی بیاموزند وبکارگیرند وبه خانواده و اجتماع انتقال دهند.
 
باتوجه به این نکات برنامه بهداشت مدارس ازجایگاه واهمیت ویژه ای درارتقاء سطح سلامت دانش آموزان وجامعه برخوردار است.نظام شبکه های بهداشتی درمانی با هماهنگی مسئولین آموزش وپرورش درسطح کشور فعالیتهای مرتبطی راازطریق جلب مشارکت دانش آموزان واولیاء آنان وکارکنان مدارس به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه می دهند.
گروه هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
 
شهرستان اسلام آباد غرب درسا ل تحصیلی  89/88 با جمعیت کل دانش آموزی          نفرنزدیک به           کل جمعیت شهرستان را دانش آموزان تشکیل می دهند که:
  بنابراین تامین ،حفظ  وارتقاء سطح سلامت جسمانی وروانی آنان ودرنهایت جامعه از اهداف مهم بهداشت مدارس دراین شهرستان می باشد.
دراین شهرستان سه مرکز بهداشتی درمانی شهری ،روستایی وشش مرکز روستایی وپنج پایگاه بهداشتی و59 خانه بهداشت فعال می باشند.
 
  
  بازدید ازمدارس به منظورشناخت مشکلات بهداشتی وگزارش به مسئولین وپیگیری تا حصول نتیجه.
 

   

ارزیابی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان شهرستان ومداخله در جهت کاهش اختلالات جسمی وشناخت ،عوامل خطر در جامعه دانش آموزی
 
   نقاط قوت برنامه های بهداشت مدارس:
18-    ارائه خدمات حمایتی
17-   هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس
16-    بازآموزی کارکنان بهداشتی ،پزشکان وبهورزان در مناطق شهری وروستایی
15-    اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
14-     تهیه و توزیع نشریات آموزشی
13-    گزارش دهی مستمر
12-    محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان شهرستان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
11-    تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
10-    هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی
9-      پی گیری انجام واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و توأم دانش آموزان 16-14 ساله
8-      نظارت بر طرح شیر مدارس
7-      نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
5-     تکمیل پرونده بهداشتی مدارس به منظور داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت بهداشت محیط مدارس وثبت خدمات ارائه شده و نظارت بر بهداشت محیط مدارس
4-      پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
3-      انجام معاینات پزشکی دانش آموزان گروه هدف
2-   انجام  معاینات غربالگری دانش آموزان گروه هدف
1-   آموزش بهداشت درمدارس ودر نتیجه افزایش آگاهیها واصلاح نگرش رفتار دانش آموزان،معلمین وخانواده ها.
فعالیتهای که به منظور تحقق اهداف بهداشت مدارس در شهرستان انجام می شود شامل :
1/37 درصد دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه وپیش دانشگاهی
7/26 درصد دانش آموزان در مقطع تـــــــحصیلی راهنمـــــــــــــــــایی
7/37 درصد دانش آموزان در مقطع تحــــــــصیلی ابتــــــــــــــــــــدایی
جدول مشخصات کارکنان ستادی واحدبهداشت مدارس مرکزبهداشت شهرستان اسلام آباد غرب
آشنایی باکارکنان واحد بهداشت مدارس