هرم جمعیتی شهرستان اسلام آباد غرب بر حسب سن و جنس در سال 1389 

 

عکس

 آمار جمعیتی شهرستان اسلام آباد غرب بر حسب مراکزشهری،

 روستایی و پایگاه ها در سال89 

         
ردیف
نام مرکز
تعداد خانوار
جمعیت
ملاحظات
1
مرکز شهری شماره 1
3409
13964
 
2
پایگاه شماره 1
3150
13649
 
3
پایگاه شماره 2
2424
11002
 
4
مرکز شهری شماره2
2637
12109
 
5
پایگاه شماره 3
1748
8190
 
6
پایگاه شماره 4
2028
8775
 
7
مرکز شهری شماره3
2715
12517
 
8
پایگاه شماره 5
2777
12560
 
9
پایگاه شهری حمیل
325
1350
 
جمع شهری
21213
94116
 
10
حسن آباد
1590
7183
 
11
شیان
1955
8833
 
12
حمیل
2912
13347
 
13
هرسم
1381
6285
 
14
سیا سیاه
1286
5854
 
15
سیمانی
558
2543
 
16
روستائی شماره 1
874
3911
 
17
روستائی شماره 2
1377
6526
 
18
روستائی شماره 3
759
3545
 
جمع روستایی
12692
58027
 
جمع شهرستان
33905
152143