مقدمه :                                                                                              
 ضرورت ایجاد یک پایگاه آماری و کارشناسی شده ضرورتی اجتناب ناپذیردر
کلیه نهادها و ارگانها و دوایر دولتی و خصوصی می باشد. قاعدتا هیچ برنامه
نویس و محقق و پژوهشگرو مسئولی نمی تواند بدون تکیه بر آمارهای صحیح
و درست برآورده شده به ترسیم دورنمای آینده و برنامه ریزی صحیح بپردازد.
بنابراین می توان حدس زد که بدون یک آمار دقیق و درست نظام برنامه ریزی و
پژوهش در آینده دچار مخاطره جدی خواهد شد. وجود یک تشکل یا گروه آمار
که کاملا علمی و کارآمد راه اندازی شده باشد، موجب ارتقاء مراکز تصمیم گیری
در دولت و بخش های مختلف اقتصادی، بهداشتی ، فرهنگی و ... خواهد شد.
امید است آمارکه می تواند مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای پیشرفت
در هر کشوری باشد ، به جایگاه واقعی خود برسد.