اعضای واحد آمار:

نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
خانم فریبا مرادی
کارشناس بهداشت عمومی
08345232426
F_mohamadian_oo@yahoo.com