شرح وظایف پرسنل ستادی واحد آمار:
v    کنترل صحت داده ها و جمع بندی آمار های ارسالی از مراکز روستایی و شهری.
v    اجرای برنامه سرشماری مراکزروستایی وشهری.
v    ترسیم سیمای مرگ ومیرشهرستان.
v    انجام پایش ازمراکزروستایی وشهری وخانه بهدا شتهای تابعه وپایگاهها.
v    اجرای برنامه آموزشی در خصوص فرم های آماری.
v    شرکت در همایش ها و جلسات آموزشی.
v    ترسیم سیمای مرگ و میر شهرستان با همکاری سایر ادارات از جمله شهرداری ،ثبت احوال، پزشکی قانونی.
v    طرح پرسشگری مرگ و میر کودکان 59-1ماه و تشکیل کمیته های مرگ و میر در سطح شهرستان و تنظیم صورت جلسات مربوطه.
v    مساعدت و همکاری با سایر ادارات در صورتی که خواهان اطلاعات آماری و جمعیتی باشند،بعداز تایید حراست و مدیر شبکه و مرکز بهداشت شهرستان.
v    برآورد نیاز مراکز روستایی و شهری در خصوص فرم های آماری وپیگیری در جهت چاپ و توزیع آن.
v    تکمیل فرم مراجعین سرپایی در نرم افزار مربوطه و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه