بسم الله الرحمن الرحیم
 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آبادغرب
  معرفی شبکه:
  
       مساحت شهرستان km 2109مربع باجمعیت 142545نفر
 
       فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر
 
       تعداد مراکز بهداشتی- درمانی: 9
 
       خانه های بهداشت: 58
 
       پایگاه های بهداشتی:8
 
       مرکز فوریتهای پزشکی: 3
       بیمارستان جنرال: 1
 
 

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب

تاریخچه:
 براساس اطلاعات موجود پس از اینکه وزارت بهداری تشکیل گردید شهرستان اسلام آبادغرب تحت عنوان شبکه بهداری شماره 3که زیر نظر سازمان منطقه ای استان بوده فعالیت خود را شروع نموده تا اینکه درسال       1365 به سیستم شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان تغییر نام داده ودرآن زمان شهرستان گیلانغرب بخشی از شهرستان کرمانشاه و شبکه دالاهو را شامل بوده است.
 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اسلام آبادغرب از مجموعه شبکه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.این شبکه بااستفاده از تواناییها وامکانات موجود،وظیفه خودمی داند با توانمندسازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی واجتماعی ورعایت شیوه زندگی سالم درکاهش بیماریها ومرگ ومیر نقش اساسی ایفا نمایدوهمواره تلاش می کند تا تعهد خود را به جامعه،گیرندگان خدمت ،کارکنان دولت وسایر ذی نفعان بصورتی نشان دهد تا به ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطابق با نیاز ها ومسائل بهداشتی مردم وارتقاء کیفیت خدمات درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت منجرگردد.
 
دراین شبکه نیروی های انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند وبدین منظور افزایش دانش ومهارتها را دراولویت قرار داده شده وبا ایجاد محیط کاری احترام آمیز ، با نشاط ورضایت بخش بستر مناسب برای جلب مشارکت کلیه کارکنان را درتصمیم گیری وبرنامه ریزیها فراهم نموده وبطور مستمر تلاش داردمشارکت موثر تمام بخش های توسعه (ادارات،ارگانها و سازمانهای مرتبط)در شهرستان راجهت طراحی ، اجرا وارزیابی برنامه های تندرستی جلب کرده وبه ایجاد ارتباط صحیح درون و برون بخشی اقدام نماید.
 
این شبکه همواره در راستای سیاستها واستراتژیها ی کلان وزارت متبوع واولویتهای استانی دانشگاه حرکت کرده وبه نهادینه ساختن ارزشهای زیر در سازمان اهتمام می ورزد:
 
 
               - توجه جدی به انتظارات وتوقعات مشتری ها وپاسخ دادن به نیازهای آنان رعایت عدالت بهداشتی با تاکید بر دسترسی برابر مردم به خدمات بهداشتی.
 
             - توجه به تحقیقات کاربردی جهت رفع مشکلات بهداشتی .
 
             - بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای بهداشتی درمانی و توانمند سازی کارکنان وجامعه.
 
- تلاش برای بهبود ارتباط مدیریت با کارکنان و بازسازی روحیه تفاهم و دوستی در عین تلاش وکار
 
- استفاده از شیوه های نوین مدیریتی :مدیریت مشارکتی،تکیه بر خرد جمعی وسهیم کردن همکاران در فرایند های جاری شبکه
 
- حرکت به سوی مدیریت ارتقاء مستمر کیفیت در بخش بهداشت ودرمان و تاکید برکار قابل ارزشیابی وانجام صحیح کار صحیح از ابتدا
 
- شایسته سالاری و توجه به لیاقت وتعهد وتخصص در انتصاب مدیران داخلی ومسئولین قسمتهای مختلف
 
- تلاش برای بازسازی ونوسازی ساختار نیروی انسانی ومدیریتی شبکه از طریق بکارگیری افراد لایق وتوانمندودلسوز در مسئولیتهای شبکه
 
- تلاش برای حاکم سازی فرهنگ صرفه جویی در هزینه ودرآمد زایی درقالب تشکیل کمیته های:اصلاح الگوی مصرف بیمارستان ،مرکز بهداشت ،وزیر کمیته های آن(تجویز منطقی دارو.....)
 
- تکریم مشتریان درون سازمانی (کارکنان)وبرون سازمانی (مراجعین ومددجویان)