امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان:

0

0

0

0

حسابداری مرکز بهداشت شهرستان:

حسابداری 3

حسابداری 1خدمات :

حسابداری 5

حسابداری 9

 

در آمد مرکز بهداشت شهرستان:

حسابداری 8

دبیر خانه مرکز بهداشت شهرستان:

حسابداری 7

 خدمات:

حسابداری 4

امین اموال مرکز بهداشت شهرستان:

حسابداری 2