مدیریت شبکه و معاونین

شبکه  ریاست شبکه

 

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

  

مدیر شبکه

دکترمحمد علی خدایی متخصص جراحی مغز واعصاب

 

سوابق خدمتی و مدیریتی:

1- پزشک پیام آورشبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

2- پزشک اورژانس بیمارستان آیت اله طالقانی

3-فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور از سال 1383

4-پزشک جراح مغز واعصاب در بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1399 تا کنون

  فاکس:08325233016

 

hc-eslamabad@kums.ac.ir      ***    ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب