مدیریت شبکه و معاونین

شبکه  ریاست شبکه

 

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

ریاست شبکه  

نام و نام خانوادگی:دکترمحمد رضا نادری

تاریخ تولد:1354/5/25

مدرک تحصیلی:دکتری پزشکی

 

سوابق و مسؤلیتها:

 

1-پزشک طرح بیمه روستایی از سال 1384

 

2- نماینده پزشکان خانواده از سال 1385تا 1389

 

3- مسئول مرکز بهداشتی درمانی سراب هرسم درسال 1385

 

4- پزشک مشاوره تالاسمی

5- فلوشیپ مدیریت و منابع  انسانی

6- از تاریخ 1389/3/27 تا تاریخ 1395/07/05 بعنوان معاون امور بهداشتی و رئیس  مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب

فاکس:08325233016

mil:Drnaderi77@yahoo.com

hc-eslamabad@kums.ac.ir      ***    ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب