فعالیتها

 روز جهانی غذا  در شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1395 به روایت تصویر:

آموزش پرسنل درمان بیمارستان به تعداد 75نفر

روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 6
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 5
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 4
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 3
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 2
روز جهانی غذا در اسلام آباد غرب 1