مسئول معاونت غذا و داروی شهرستان:

ع 2

  در حال حاضر آقای مهندس عباس بیگلری مسئول این معاونت می باشند

و آقای اردوان باوند پور امورات داروهای مخدر را انجام می دهد.

معرفی و شرح فعالیت ها ی معاونت غذا و دارو

الف- مدیریت دارو و مواد اعتیادآور

این مدیریت دارای شش واحد به شرح ذیل میباشد:

    شرح وظایف واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها

1.        صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

2.       صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی

3.      صدور گواهی قائم مقام

4.       صدور گواهی اشتغال

5.      تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی در شبکه ها

6.       بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

7.      استعلام نام داروخانه و قائم مقام از دو دانشگاه

8.      ارسال پرونده داروخانه های انتقالی

9.       تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

10.     بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

11.     مکاتبات مربوط به مسئول فنی انتقال سرمایه جابجایی داروخانه قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

12.    ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

13.   پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

14.    ثبت سنوات کاری روی گواهی تشخیص صلاحیت فنی بر طبق محتویات پرونده

15.   آماده سازی مدارک جهت ارسال به کمیسیون ماده 20

16.    تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

    شرح وظایف واحد نظارت بر واردات دارو و مواد اولیه دارویی

1.        کارشناسی و صدور مجوز ورود مواد اولیه دارویی

2.       کارشناسی و صدور مجوز ترخیص مواد اولیه دارویی

3.      کارشناسی و صدور مجوز ورود دارو

4.       کارشناسی و صدور مجوز ترخیص دارو

5.       کارشناسی و صدور دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه های تحقیقاتی

  شرح وظایف واحد نظارت بر امور شبکه های تابعه

1.        نظارت بر عملکرد شبکه های تابعه

2.       پیگیری مشکلات موجود در شبکه های تابعه

3.      ارزشیابی و بازرسی شبکه های تابعه

4.       انجام کلیه مکاتبات مرتبط با امور شبکه ها

5.      پیگیری مکاتبات بین شبکه ها و معاونت

6.       نظارت بر اجرای امور تفویض شده از سوی معاونت به شبکه های تابعه

7.      انجام مکاتبات و وظایف محوله توسط مدیریت

8.      پیگیری کلیه امور مربوطه به جذب و آموزش و...داروسازان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

  شرح وظایف واحد نظارت شرکتهای پخش دارویی

1.        ارزشیابی های فصلی از شرکتهای پخش دارو

2.       بازدید ادواری از شرکتهای پخش دارو

3.      بازدید ادواری از شرکتهای فوریتی دارو

4.       اعلام معایب شرکتهای پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو

5.      ارسال گزارش بازدیدهای ادواری و ارزشیابی های فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو

6.       بازدید اولیه از انبار معرفی شده شرکتهای پخش و فوریتی

7.      تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا و دارو

8.      پیگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی

9.       اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری از طریق تکمیل فایل EXCEL

10.     نظارت بر تحویل داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص از طریق مکاتبات با شرکتهای پخش دارو

11.     نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش

12.    تائید انبار الکل شرکتهای پخش

 

  شرح وظایف واحد فنی و نظارت:

1.        بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

2.       ارزشیابی از داروخانه های تابعه

3.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

4.       کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

5.      در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

6.       بازرسی و کارشناسی عطاریها، فروشگاههای مکمل ورزشی و ... در معیت نیروی انتظامی

7.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای غیر مجاز ... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به دادسرا

8.      اخذ شکایات تلفنی حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

9.       بررسی شکایت مطروحه تا حصول نتیجه

10.     ارسال پرونده های تائید شده توسط کمیسیون ماده 11 به تعزیرات

11.     کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

12.    صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

13.   ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

14.    تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده توسط انجمن داروسازان

15.   بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین

16.    نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

17.   بررسی درخواست ها و اعلام داروخانه های منتخب

18.   اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

19.    نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده

20.    تحویل کوپن های شیر خشک از داروخانه جهت امحاء

21.    ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

22.   نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

23.  ارسال پرونده داروخانه ها به کمیسیون ماده 20 (اعم از کروکی انتقال مکان- تبدیل وضعیت تخلفات مربوط به داروخانه ها اعلام تعطیلی)

24.   نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت

 

   شرح وظایف واحد نظارت داروخانه های بیمارستانی:

1.        تدوین چک لیست بازدید روتین و بازدیدهای بخشنامه ای روز وزارت و سازمان مربوطه

2.     تدوین برنامه بازدید ادواری از داروخانه های بیمارستانی (دولتی خصوصی) در خصوص امور دارویی و نیز اجرایی شدن و پیگیری طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تابعه دولتی

3.    ارسال گزارش بازدید به مراکز مربوطه پس از پیگیری و بررسی گزارش بازدید انجام شده در خصوص موارد مشاهده شده مانند نسخ بیماران و فاکتورهایی که به معاونت جهت بررسی قیمت ها ضمیمه گزارش میشود.

4.       ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت

5.    شرکت در جلسات معاونت درمان ( که در معاونت درمان و یا بیمارستان ها به صورت هفتگی تشکیل میشود ) و ارسال امتیاز به وزارت بهداشت و درمان جهت آموزشی نحوه ارزیابی اعتبار بخشی واحد با تیم صورت میگیرد.

6.       بررسی شکایات دارویی از داروخانه های بیمارستان ها

7.    بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های جدیدالتاسیس بیمارستانی سال 93 ( گاندی ، تریتا) و نیز بررسی محل و تائید کروکی تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

8.      ارسال بخشنامه های فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآورده های ریکال

9.       ارسال گزارشات بازدید به ریاست دانشگاه ، معاونت توسعه ، مدیریت داروخانه های بیمارستانی و معاونت درمان و شبکه ها

10.     پاسخگویی تلفنی به نحوه تدوین فارماکوپه و ابهامات در این خصوص ( حتی بیمارستان های خصوصی)

11.     پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سوالات مطرح شده در اجرای طرح تحول سلامت

12.    انجام مکاتبات بدهی داروخانه ها که از شرکتهای پخش ارسال میشود.

13.   ارجاع پرونده ها ی مربوطه به کمیسیون ماده 20 و کمیسیون قانونی ماده 11 و تعزیرات حکومتی

 

      شرح وظایف واحد نظارت بر داروهای اعتیادآور:

1.        تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

2.       بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش که جهت دریافت دارو و مراجعه می نمایند.

3.      بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

4.     بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تایید تحول دارو لازم است.

5.      اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد.

6.       تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

7.    بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود.

8.    دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان ها و بیماران سرپایی، که پس از بررسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می­گردد.

9.       امحاء پوکه  داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران سرپایی

 

ب- مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شرح وظایف:

1.        نظارت بر تولید داخل ) بازدید ادواری ، نمونه برداری )

2.       درجه بندی واحدهای تولیدی تحت نظارت با استفاده از معیارهای کمی PRPs ) برنامه های پیش نیازی(

3.      بررسی محصولات خوراکی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی غیرصنفی در سطح عرضه ( PMS)

4.       پایش و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای نظارتی در شبکه

5.      مشارکت و حضور فعال در کمیته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و ارسال مصوبات آن به کمیته تخصصی امنیت غذایی

6.       بررسی مدارک و مستندات سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و صدور مجوزهای FSMS

7.      پایش برنامه غنی سازی در سطح دانشگاه

8.      صدور،تمدید و اصلاح پروانه های بهداشتی تولید داخل ) بهره برداری ، مسئول فنی ، ساخت ، شناسه نظارت کارگاهی ، مشاغل ،..... (

9.       صدور مجوز گشایش و ترخیص و مصرف ماده اولیه و محصولات فرآیند شده ثبت منبع شده غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

10.     نظارت بر امور تفویض شده گمرکی به کارخانجات تولید داخل.

11.     معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضائی

12.    درجه بندی واحدهای تولیدی تحت پوشش با استفاده از معیارهای کمی PRPs ) برنامه های پیش نیازی(

13.   رسیدگی به شکایات وارده از کارخانجات تولیدی و سطح عرضه

14.    بازدید ادواری از کارخانجات تولید کننده خارجی محصولات مشمول ماده 16 ) وارداتی (بر اساس امور محوله از سازمان غذا و دارو

15.   نظارت بر محموله های وارداتی در مبادی ورودی و گمرکات ، نمونه برداری و انطباق مدارک اظهار شده با محموله

16.    همکاری و هماهنگی و انجام مکاتبات با سازمان های درون و برون بخشی) همکاری با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

17.   صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

18.   نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

19.    نظارت بر سطح عرضه مواد آرایشی و بهداشتی

20.    تشکیل کمیسیونهای تخصصی فنی و قانونی

   

ج- مدیریت آزمایشگاه‌ کنترل غذا و دارو

شرح وظایف:

1.     تعیین اهداف تضمین کیفیت در امر کنترل کیفیت وایمنی مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروهای گیاهی و فراوردهای طبیعی متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه

2.       استقرار سیستم مدیریت کیفیت

3.      فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با تکنولوژی روز

4.       استقرار فرایند بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکردهای آزمایشگاهی

5.      صدور پروانه‌های موافقت اصولی و بهره‌برداری و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت متناسب با عملکرد

6.     انجام بازرسی‌های کارشناسی از آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت بخش خصوصی متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه، صنایع تولیدکننده داخلی وبین المللی

7.      تعامل عملی با سایر سازمان‌های نظارتی داخلی و بین المللی

8.      مشارکت علمی و عملی در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی متناسب با دامنه عملکرد با هماهنگی و اطلاع سازمان غذا و دارو

9.       پیشنهاد تعرفه‌های آزمایشگاهی بر مبنای هزینه‌ها و سیاست‌های کلان وزارت بهداشت

10.     مشارکت در انجام کنترل های سطح عرضه (PMS ) و(PMQC)

11.     تصویب و ابلاغ و به‌کارگیری روش‌های اجرایی (SOPs) ودستورالعملها ، ضوابط و سایر مستندات آزمایشگاهی 

12.   مشارکت در انجام بازرسی های کارشناسی از آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی دانشگاهها و آزمایشگاههای تحت نظارت مربوطه

13.   همکاری های علمی، ، آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه ای و بین المللی

14.    بکارگیری پتانسیل بخش خصوصی در حوزه های آزمایشگاهی غذا و دارو

15.   بکارگیری ظرفیت نهادهای دولتی و نیمه دولتی جهت ارتقاء کنترل های آزمایشگاهی در حوزه های غذا و دارو

16.    راه اندازی روشهای کنترلی آزمایشگاهی برای فراوردهای حاصل از تکنولوژی نوین در حوزه های مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی

د- مدیریت تحقیق و توسعه

فعالیت مدیریت تحقیق و توسعه مشتمل بر سامان دهی، بستر سازی و انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی، اصلاح تجویز و مصرف دارو و پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی میباشد.

گروه های هدف شامل: جامعه پزشکان، داروسازان،کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی است

این مدیریت دارای 4 واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه می نمایند:

1-     آموزش

2-    پژوهش

3-    عوارض ناخواسته دارویی

4-    تجویز و مصرف منطقی دارو

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکلات و نیازهای معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب میباشد.

ذ- مدیریت تجهیزات پزشکی

ادارات تحت نظر مدیریت تجهیزات پزشکی:

1.        اداره نگهداشت و آموزش

2.       اداره نظارت و ارزیابی

3.      اداره تأمین

4.       اداره صدور پروانه ها، واردات و صادرات

 

شرح وظایف اداره نگهداشت و آموزش:

1.        ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تابعه

2.       تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه

3.     برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه برای موارد ذیل:

·         آموزش توجیهی برای کارشناسان تازه استخدام شده جهت ورود به بیمارستانها

·         نظارت بر نصب و راه اندازی و تحویل دستگاهها

·         تعمیرات از اعلام اولیه خرابی تا اتمام تعمیرات

·         بررسی فاکتورها/ پیش فاکتورهای صادره از جانب شرکتهای تجهیزات پزشکی

·         انجام آزمون های کنترل کیفی(نظارت بر انجام آزمون های کنترل کیفی وعقد قراردادواسقاط)

·         عقد قراردادهای سرویس و نگهداری برای تجهیزات سرمایه ای و حیاتی

·         اسقاط تجهیزات پزشکی

·         ارتقاء و جایگزینی تجهیزات پزشکی

·         گزارش حوادث ناگوار مرتبط با تجهیزات پزشکی

4.       نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری آموزش های مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

5.      پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستانها

شرح وظایف اداره نظارت و ارزشیابی:

1.        تدوین چک لیست های نظارتی و ارزشیابی با همکاری ادارات دیگر مانند اداره نگهداشت و آموزش و ....

2.       ارزشیابی بیمارستانها

3.      کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی

4.       نظارت بر وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و ارائه گزارش به اداره نگهداشت و آموزش، شامل نظارت بر:

·         انجام آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

·         عقد قراردادهای سرویس و نگهداری برای تجهیزات سرمایه ای

·         فرآیند و روال تعمیرات و وضعیت خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

·         فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی

·         بازدیدهای دوره ای و انجام بازرسی های عملکردی و موردی

·         ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات پزشکی نصب شده در بیمارستانها

5.      نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه

6.       نظارت بر انبارهای تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه

7.      نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت، نحوه توزیع و ...

8.      نظارت بر امور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی

9.       هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصلاح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه

10.     انجام امور کارشناسی بمنظور تأمین نیازهای فنی کمیسیون سطح بندی جهت اخذ تصمیم در کمیسیون

 

شرح وظایف اداره تأمین:

1.        نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت نیازهای  تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش باتوجه به معیارهای مشخص شده

2.       بررسی نیازهای اعلام شده توسط بیمارستانها و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آنها بصورت سالانه

3.      انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی

4.    کارشناسی بالینی، فنی و  قیمتی خریدهای متمرکز (کلی) دانشگاهها و بویژه در خصوص دستگاههای سرمایه ای و یا تکنولوژی های خاص و مورد نیاز دانشگاه

5.    برگزاری دوره های آموزشی فراگیر بر حسب موضوع برای گروههای هدف بصورت کلی و یا بصورت جداگانه حسب اعلام اداره نگهداشت و آموزش و یا حسب دریافت درخواست از بیمارستانها و پس از موافقت اداره نگهداشت و آموزش

6.     انجام پژوهش های مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان ها، نهادهای و سایر منابع تأمین و سیاست گذاری در این حوزه بمنظور استفاده از منابع یا شرایط های بوجود آمده

7.      حضور در جلسات شورای تجهیزات پزشکی دانشگاه

8.      حضور در جلسات کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستانها

 

شرح وظایف اداره صدور پروانه ها، واردات و صادرات:

1.        صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

2.       صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای  عرضه کننده و اصناف تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

3.      صدور و تمدید پروانه ساخت و تولید برای شرکتها و واحدهای تولیدی در منطقه تحت پوشش

*************فعالیتهای هفته سلامت سال 1395*************

داروخانه شهرستان اسلام آباد غرب:
ردیف کد کشوری نام داروخانه شهرستان موسس آدرس
1   فلاح کهن اسلام آباد غرب دکتر پگاه فلاح کهن خیابان شهید دکتر چمران
2 1392 افراسیابی اسلام آباد غرب دکتر محمد افراسیابی خیابان شهید فکوری
3 1393 بهرامی قانع اسلام آباد غرب دکتر شیرین بهرامی قانع خیابان طالقانی
4 1352 رضایی بخشی اسلام آباد غرب دکتر مجتبی رضایی بخشی خیابان مفتح
5   سپرهم اسلام آباد غرب دکتر امیر سپرهم خیابان طالقانی
6 1394 فتاحی اسلام آباد غرب دکتر عسگر فتاحی خیابان مفتح
7  1877 کابلی اسلام آباد غرب دکتر زهرا کابلی خیابان طالقانی
8 7914 عزیزی اسلام آباد غرب دکتر جهانشاه عزیزی خیابان طالقانی
9 6704 شریفی اسلام آباد غرب دکتر مژگان شریفی خیابان مفتح
10 10316 ملایی اسلام آباد غرب دکتر پیمان ملایی خیابان شهید دکتر چمران
11 1391 پایدار اسلام آباد غرب دکتر آرزو پایدار خیابان شهید فکوری
12   بیمارستان امام خمینی ( ره ) اسلام آباد غرب شبکه بهداشت اسلام آباد غرب خیابان شهید چمران

واحد تولیدی سطح شهرستان اسلام اباد غرب

ردیف نام واحد تولیدی محصولات تولیدی آدرس
1 قند پانیذفام قند کله – قند خرد شده – شکر در اوزان مختلف اسلام آباد غرب - خیابان شهید دکتر چمران
2 آرد سباء آرد خبازی – آرد نول _ آرد ستاره اسلام آباد غرب - کیلومتر 10 جاده کرند غرب
3 آرد شهر آرد خبازی –آرد ستاره اسلام آباد غرب - کیلومتر 5 جاده کرمانشاه
4 گلتاب سوسیس – کالباس – کوکتل – کباب لقمه – همبرگر – ژامبون مرغ اسلام آباد غرب – روستای حسن آباد
5 آریابان کباب لقمه – همبرگر – سویا برگر اسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
6 شیر کلهر شیر- ماست – دوغ – خامه – آب آشامیدنی اسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
7 شهد وینا انواع نوشابه های بدون گاز اسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
8 بهار دالاهو ( مانیزان) شیر- شیر طعم دار – انواع ماست – دوغ – خامه – انواع پنیر – روغن حیوانی اسلام آباد غرب –بدره ای
9 بسته بندی قند چهارفصل غرب بسته بندی قند اسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
10 نفیس غرب مایع ظرفشویی – مایع دستشویی – مایع سفید کننده اسلام آباد غرب – روستای حسن آباد

 

شماره تماس :08345234111-08345234112

 hc-eslamabad@kums.ac.ir        ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان

فعالیت های هفته سلامت معاونت غذا و دارو (نصب پوستر و بنر عوارض نواخسته داروو...)

کشف و مصادره و توقیف تجهیزات دانداپزشکی در روستای امیر آباد

غذا و دارو 16
غذا و دارو 15

غذا و دارو 14
غذا و دارو 13 
 
 

غذا و دارو 9 

غذا و دارو 7 

غذا و دارو 5
غذا و دارو 4
غذا و دارو 2