مرکز فوریتهای پزشکی وشرح وظایف       

  عنوان رشته:مسئول امور فوریتهای پزشکی

تعریف: این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور از قبیل خدمات درمانی اولیه پزشکی به بیماران و مجروحان اورژانس

ناشی از تصادفات با وسائط نقلیه ، انفجار ، آوار ، سقوط از بلندی ، شکستگی ها ، سوختگیها ، مسمومیت ها ، بریدگی ها ، خفگی ( با آب یا گاز ) حوادث صنعتی ( قطع عضو ) ، بیماران قلبی ، زایمان و ... می باشند

 نمونه وظایف و مسئولیتها:

انجام کمکهای اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان

معاینه بیمار و گزارش وضع اولیه او به پزشک مربوطه

کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون ، نبض ، تنفس و غیر و گزارش به پزشک مربوطه

معاینه مجروحان در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه

گرفتن رگ باز ، گرفتن نوار قلب و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی به مرکز مربوطه

انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD و انجام عملیات CPR در خصوص بیماران اورژانس

انجام لوله گذاری تراشه با کسب مجوز از پزشک ارتباطات

تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه بهوسیله بی سیم

رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و همچنین حمل بیمار به مراکز درمانی

ایجاد اطمینان خاطر در بیمار

انجام سایر امور مربوطه

 

پرسنل شاغل درمرکز فوریتهای پزشکی

ردیف نام             نام       خانوادگی        پست سازمانی                 
1 کیومرث کرمی

تکنیسن مسئول فوریتهای پزشکی (ابلاغ مسئول پایگاه)                                                        

 

 

 

2 جمشید حاجی محمدی           تکنیسن فوریتهای پزشکی
3 محمدرضا آریا منش تکنیسن فوریتهای پزشکی
4 مهدی کریمی تکنیسن فوریتهای پزشکی
5 ابراهیم مهر پوشان تکنیسن فوریتهای پزشکی
6 حشمت اله هارون آبادی تکنیسن فوریتهای پزشکی
7 مظفر صادقی تکنیسن فوریتهای پزشکی
8 یوسف شهبازی تکنیسن فوریتهای پزشکی
9 مهدی سهرابی تکنیسن فوریتهای پزشکی
10 جواد کرمی تکنیسن فوریتهای پزشکی
11 جعفر شریفی تکنیسن فوریتهای پزشکی
12 امید الماسی تکنیسن فوریتهای پزشکی
13 جواد جلیلیان تکنیسن فوریتهای پزشکی
14 احمد خسروی تکنیسن فوریتهای پزشکی
15  ایمان حیدری تکنیسین فوریتهای پزشکی
16محمد شریفیتکنیسین فوریتهای پزشکی
17صابرشریفیتکنیسین فوریتهای پزشکی
18فرشیدحسینیتکنیسین فوریتهای پزشکی
19میلادرستمیتکنیسین فوریتهای پزشکی
20محمد صدیقسلیمیانتکنیسین فوریتهای پزشکی