اداره
شماره تلفن
شبکه بهداشت
45234110-12
سرپرست مرکز بهدات
45241219
بیمارستان
45224111
مبارزه بابیماریها
45232427
آزمایشگاه مرکز ی-نگهبانی
45241192
واحد طرح و گسترش
45221588
بهداشت خانواده –مدارس- آمار
45241187
امور عمومی و طرح و گسترش
45232426
بهداشت محیط و حرفه ای
45232810
حسابداری –آموزش سلامت- نظارت بر مواد غذایی
45241192
دبیر خانه – فاکس مرکز بهداشت
45233016
دبیرخانه -فاکس شبکه
 45223430
 

hc-eslamabad@kums.ac.ir        ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب

کد پستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان:6761783137

 
اداره
شماره تلفن
مرکز روستایی حسن آباد
08345352125
مرکزروستایی شیان
08345672387
مرکزشهری و روستایی حمیل
08345622431
مرکزروستایی هرسم
08345722206
مرکزروستایی سیمانی
08345295701
مرکزروستایی سیاسیا
08345422532
پایگاه ضمیمه حمیل
08345622431
مرکز1
45232638
مرکز2
45224401
مرکز3
45233365
پایگاه 1
 
پایگاه 2
 
پایگاه 3
 
پایگاه 4
 
پایگاه5
 
درمانگاه تخصصی مدلل
45222712