تاریخچه

بیمارستان امام خمینی ابتدا درسال 1342بنام شیر خورشید تحت نظارت هلال احمر با 25تخت فعال شروع بکارنمود و در سال 1357به بیمارستان امام خمینی(ره) با همان ظرفیت تغییر نام داد طرح جدید بیمارستان که درزمان انقلاب 20درصد پیشرفت فیزیکی داشت تکمیل ودر سال 67با96تخت با بخشها وتخصص های جراحی داخلیاطفال وزنان وزایمان راه اندازی وبه بهربرداری رسید.بیمارستان درحال حاضربه مساحت 29231متر مربع وسطح زیر بنا 12500با بخشهای جراحی مردان-زنان-اطفال-اورژانس-اتاق عمل -زنان وزایمان-دیالیز-بخشهای ویژه...به ارائه خدمات می پردازد.