تاریخچه

 

 

شبکه ریاست شبکه

 

معاونت درمان ورئیس بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان اسلام آباد غرب

ریاست شبکه 

نام و نام خانوادگی:دکترمحمد رضا نادری

تاریخ تولد:1354/5/25

مدرک تحصیلی:دکتری پزشکی

 

سوابق و مسؤلیتها:

 

1-پزشک طرح بیمه روستایی از سال 1384

 

2- نماینده پزشکان خانواده از سال 1385تا 1389

 

3- مسئول مرکز بهداشتی درمانی سراب هرسم درسال 1385

 

4- پزشک مشاوره تالاسمی

5- فلوشیپ مدیریت و منابع  انسانی

6- از تاریخ 1389/3/27 تا تاریخ 1395/07/05 بعنوان معاون امور بهداشتی و رئیس  مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب

7- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان از 1395/07/05تاکنون

فاکس:08325233016

mil:Drnaderi77@yahoo.com

hc-eslamabad@kums.ac.ir      ***    ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب


  

 

گل رز

شرح وظایف ریاست بیمارستان

1.پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

2.بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.

3.جلب همکاریهای برون سازمان

4.پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

5.مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

6.نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء

7.هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

8.اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

9.پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

10.مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان

11.انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

12.نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

13.نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

14.نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

15.کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

16.انتصاب و عزل کارکنان

17.شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

18.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

گل رز