نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی شهرستان اسلام آباد غرب

معرفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ریاست شبکه بهداشت و درمان

معرفی ریاست شبکه اسلام آباد غرب

معاونت وامور عمومی

معاونت امور بهداشتی

ریاست مرکز بهداشت اسلام آباد غرب

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحداموزش سلامت

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

فعالیت ها و برنامه ها

آمارو فن آوری اطلاعات

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه هاشهرستان اسلام آباد غرب

پزشک خانواده واحد طرح و گسترش شبکه اسلام آباد غرب

نیروی انسانی واحد طرح و گسترش اسلام آباد غرب

آموزش بهورزی شهرستان اسلام آباد غرب

رابطین بهداشت

تماس با گروه

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

کلیات واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

اعضای واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

سلامت کودکان واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

سلامت سالمندان واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

جمعیت و تنظیم خانواده واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

بهبود تغذیه جامعه واحدبهداشت خانواده شهرستان اسلام آباد غرب

آمار و فن آوری اطلاعات

شاخص ها و عملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

تماس با گروه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت هوا

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

قوانین و مقررات

آمار و فن آوری اطلاعات

شاخص ها و عملکرد

نرم افزار تخصصی گروه

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

کلیات واحد

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا
بیماریهای قابل پیشگیری از طریق واکسن
بیماریهای رفتاری و هپاتیت B.C
سل و جذام
آنفلو انزا
مالاریا

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلب و عروق
تالاسمی
غربالگری دیابت و فشار خون بالا
پیشگیری از سرطان
جامعه ایمن و پیشگیری از حوادث
برنامه غربالگری کم کاری مادر زادی تیرویید

بهداشت روان

برنامه کشوری پیشگیری از خود کشی
برنامه کشوری بهداشت روان
برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد
مهارت های زندگی

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با واحد

کلیات واحد

فعالیت ها و برنامه ها

کنترل صدا

سیلیکوزیس

بهداشت کشاورزی

ماده 5 پسماندها

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

تماس با گروه

سلامت جوانان و مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان

پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

بهداشت محیط مدارس

واکسیناسیون دانش آموزان

ارائه خدمات حمایتی

تماس با واحد

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های آموزشی

خرید سایر اقلام داروئی

واحد آمارو فن آوری اطلاعات

آشنایی با واحد

اعضای واحد

کلیات واحد

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

آمار و جمعیت

کودکان 59-1ماه

امار و فن آوری اطلاعات

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

تماس با مرکز بهداشت

واحد مدیریت بحران

معاونت امور درمان

معرفی و تاریخچه

ریاست

واحد غذا و دارو

شرح وظایف

فعالیتها ی واحد غذا و دارو

فوریت ها ی پزشکی

آ

نقشه سایت

تماس با ما

مستند سازی فرآیند انجام کار

مستند سازی فرآیند انجام کار ستاد شبکه

واحد امورعمومی

واحدامور مالی

واحدتدارکات

واحد ساختمان

واحد کارگزینی و بایگانی

دبیر خانه

مستند سازی فرآیند انجام کار معاونت بهداشتی

امور عمومی

واحد بیماریها

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت خانواده

واحد بهداشت مدارس

واحد طرح و گسترش

واحد بهداشت حرفه ای

واحد دارویی

آزمایشگاه مرکزی

واحد دهان و دندان

واحد آمار

آموزشگاه بهورزی

مستند سازی فرایند انجام کارمعاونت درمان

مدیریت

امور مالی

مددکاری

تغذیه

بهداشت محیط و حرفه ای

کارگزینی و دبیر خانه

دفتر پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سوپر وایزر آموزشی

پاراکلینیک

ازمایشگاه

رادیولوژی و سی تی اسکن

سونوگرافی

داروخانه

بخشها

اطفال

زایمان

ICUوCCU

اتاق عمل

دیالیز

مردان

NICU

زنان

اورژانس

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

تالار گفتگو