نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی شهرستان وشبکه

معرفی ریاست شبکه بهداشت و درمان

امور عمومی شبکه بهداشت و درمان

معاونت امور بهداشتی

رئیس مرکز بهداشت

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

واحد بهداشت روان شهرستان

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزشگاه بهورزی

گروه سلامت خانواده

اعضای واحد سلامت خانواده

فعالیت ها و برنامه ها

دستورالعمل ها و بخش نامه ها

گروه بهداشت محیط

اعضای واحد

فعالیت ها و برنامه ها

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحداموزش سلامت

فعالیت ها و برنامه ها

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با واحد بهداشت حرفه ای

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

آشنایی با گروه

دستورالعمل ها و برنامه ها

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

واحد آمارو فن آوری اطلاعات

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

واحد امور اداری

آشنایی با واحد اموراداری

واحد مدیریت خطر و بلایا

مسئول وشرح وظایف

معاونت امور درمان

واحد غذا و دارو

فوریت ها ی پزشکی

روابط عمومی

نقشه سایت

تماس با ما

بایگانی اخبار

تالار گفتگو