مسئول معاونت غذا و داروی شهرستان:

 

  

معرفی و شرح فعالیت ها ی معاونت غذا و دارو

الف- مدیریت دارو و مواد اعتیادآور

این مدیریت دارای شش واحد به شرح ذیل میباشد:

    شرح وظایف واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها

1.        صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

2.       صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی

3.      صدور گواهی قائم مقام

4.       صدور گواهی اشتغال

5.      تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی در شبکه ها

6.       بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

7.      استعلام نام داروخانه و قائم مقام از دو دانشگاه

8.      ارسال پرونده داروخانه های انتقالی

9.       تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

10.     بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

11.     مکاتبات مربوط به مسئول فنی انتقال سرمایه  جابجایی داروخانه  قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

12.    ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

13.   پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

14.    ثبت سنوات کاری روی گواهی تشخیص صلاحیت فنی بر طبق محتویات پرونده

15.   آماده سازی مدارک جهت ارسال به کمیسیون ماده 20

16.    تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

    شرح وظایف واحد نظارت بر واردات دارو و مواد اولیه دارویی

1.        کارشناسی و صدور مجوز ورود مواد اولیه دارویی

2.       کارشناسی و صدور مجوز ترخیص مواد اولیه دارویی

3.      کارشناسی و صدور مجوز ورود دارو

4.       کارشناسی و صدور مجوز ترخیص دارو

5.       کارشناسی و صدور دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه های تحقیقاتی

     شرح وظایف واحد نظارت شرکتهای پخش دارویی

1.        ارزشیابی های فصلی از شرکتهای پخش دارو

2.       بازدید ادواری از شرکتهای پخش دارو

3.      بازدید ادواری از شرکتهای فوریتی دارو

4.       اعلام معایب شرکتهای پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو

5.      ارسال گزارش بازدیدهای ادواری و ارزشیابی های فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو

6.       بازدید اولیه از انبار معرفی شده شرکتهای پخش و فوریتی

7.      تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا و دارو

8.      پیگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی

9.       اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری از طریق تکمیل فایل EXCEL

10.     نظارت بر تحویل داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص از طریق مکاتبات با شرکتهای پخش دارو

11.     نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش

12.    تائید انبار الکل شرکتهای پخش

  شرح وظایف واحد فنی و نظارت:

1.        بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

2.       ارزشیابی از داروخانه های تابعه

3.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

4.       کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

5.      در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

6.       بازرسی و کارشناسی عطاریها، فروشگاههای مکمل ورزشی و ... در معیت نیروی انتظامی

7.      ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای غیر مجاز ... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به دادسرا

8.      اخذ شکایات تلفنی  حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

9.       بررسی شکایت مطروحه تا حصول نتیجه

10.     ارسال پرونده های تائید شده توسط کمیسیون ماده 11 به تعزیرات

11.     کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

12.    صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

13.   ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

14.    تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده توسط انجمن داروسازان

15.   بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین

16.    نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

17.   بررسی درخواست ها و اعلام داروخانه های منتخب

18.   اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

19.    نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده

20.    تحویل کوپن های شیر خشک از داروخانه جهت امحاء

21.    ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

22.   نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

23.  ارسال پرونده داروخانه ها به کمیسیون ماده 20 (اعم از کروکی انتقال مکان- تبدیل وضعیت تخلفات مربوط به داروخانه ها  اعلام تعطیلی)

24.   نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت

   شرح وظایف واحد نظارت داروخانه های بیمارستانی:

1.        تدوین چک لیست بازدید روتین و بازدیدهای بخشنامه ای روز وزارت و سازمان مربوطه

2.     تدوین برنامه بازدید ادواری از داروخانه های بیمارستانی (دولتی  خصوصی) در خصوص امور دارویی و نیز اجرایی شدن و پیگیری طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تابعه دولتی

3.    ارسال گزارش بازدید به مراکز مربوطه پس از پیگیری و بررسی گزارش بازدید انجام شده در خصوص موارد مشاهده شده مانند نسخ بیماران و فاکتورهایی که به معاونت جهت بررسی قیمت ها ضمیمه گزارش میشود.

4.       ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت

5.    شرکت در جلسات معاونت درمان ( که در معاونت درمان و یا بیمارستان ها به صورت هفتگی تشکیل میشود ) و ارسال امتیاز به وزارت بهداشت و درمان جهت آموزشی نحوه ارزیابی اعتبار بخشی واحد با تیم صورت میگیرد.

6.       بررسی شکایات دارویی از داروخانه های بیمارستان ها

7.    بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های جدیدالتاسیس بیمارستانی سال 93 ( گاندی ، تریتا) و نیز بررسی محل و تائید کروکی تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

8.      ارسال بخشنامه های فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآورده های ریکال

9.       ارسال گزارشات بازدید به ریاست دانشگاه ، معاونت توسعه ، مدیریت داروخانه های بیمارستانی و معاونت درمان و شبکه ها

10.     پاسخگویی تلفنی به نحوه تدوین فارماکوپه و ابهامات در این خصوص ( حتی بیمارستان های خصوصی)

11.     پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سوالات مطرح شده در اجرای طرح تحول سلامت

12.    انجام مکاتبات بدهی داروخانه ها که از شرکتهای پخش ارسال میشود.

13.   ارجاع پرونده ها ی مربوطه به کمیسیون ماده 20 و کمیسیون قانونی ماده 11 و تعزیرات حکومتی

      شرح وظایف واحد نظارت بر داروهای اعتیادآور:

1.        تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

2.       بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش که جهت دریافت دارو و مراجعه می نمایند.

3.      بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

4.     بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تایید تحول دارو لازم است.

5.      اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد.

6.       تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

7.    بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود.

8.    دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان ها و بیماران سرپایی، که پس از بررسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می­گردد.

9.       امحاء پوکه  داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران سرپایی

ب- مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شرح وظایف:

1.        نظارت بر تولید داخل ) بازدید ادواری ، نمونه برداری )

2.       درجه بندی واحدهای تولیدی تحت نظارت با استفاده از معیارهای کمی PRPs ) برنامه های پیش نیازی(

3.      بررسی محصولات خوراکی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی غیرصنفی در سطح عرضه ( PMS)

4.       پایش و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای نظارتی در شبکه

5.      مشارکت و حضور فعال در کمیته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و ارسال مصوبات آن به کمیته تخصصی امنیت غذایی

6.       بررسی مدارک و مستندات سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و صدور مجوزهای FSMS

7.      پایش برنامه غنی سازی در سطح دانشگاه

8.      صدور،تمدید و اصلاح پروانه های بهداشتی تولید داخل ) بهره برداری ، مسئول فنی ، ساخت ، شناسه نظارت کارگاهی ، مشاغل ،..... (

9.       صدور مجوز گشایش و ترخیص و مصرف ماده اولیه و محصولات فرآیند شده ثبت منبع شده غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

10.     نظارت بر امور تفویض شده گمرکی به کارخانجات تولید داخل.

11.     معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضائی

12.    درجه بندی واحدهای تولیدی تحت پوشش با استفاده از معیارهای کمی PRPs ) برنامه های پیش نیازی(

13.   رسیدگی به شکایات وارده از کارخانجات تولیدی و سطح عرضه

14.    بازدید ادواری از کارخانجات تولید کننده خارجی محصولات مشمول ماده 16 ) وارداتی (بر اساس امور محوله از سازمان غذا و دارو

15.   نظارت بر محموله های وارداتی در مبادی ورودی و گمرکات ، نمونه برداری و انطباق مدارک اظهار شده با محموله

16.    همکاری و هماهنگی و انجام مکاتبات با سازمان های درون و برون بخشیهمکاری با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

17.   صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

18.   نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

19.    نظارت بر سطح عرضه مواد آرایشی و بهداشتی

20.    تشکیل کمیسیونهای تخصصی فنی و قانونی

  

ج- مدیریت آزمایشگاه‌ کنترل غذا و دارو

شرح وظایف:

1.     تعیین اهداف تضمین کیفیت در امر کنترل کیفیت وایمنی مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروهای گیاهی و فراوردهای طبیعی متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه

2.       استقرار سیستم مدیریت کیفیت

3.      فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با تکنولوژی روز

4.       استقرار فرایند بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکردهای آزمایشگاهی

5.      صدور پروانه‌های موافقت اصولی و بهره‌برداری و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت متناسب با عملکرد

6.     انجام بازرسی‌های کارشناسی از آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت بخش خصوصی متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه، صنایع تولیدکننده داخلی وبین المللی

7.      تعامل عملی با سایر سازمان‌های نظارتی داخلی و بین المللی

8.      مشارکت علمی و عملی در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی متناسب با دامنه عملکرد با هماهنگی و اطلاع سازمان غذا و دارو

9.       پیشنهاد تعرفه‌های آزمایشگاهی بر مبنای هزینه‌ها و سیاست‌های کلان وزارت بهداشت

10.     مشارکت در انجام کنترل های سطح عرضه (PMS ) و(PMQC)

11.     تصویب و ابلاغ و به‌کارگیری روش‌های اجرایی (SOPs) ودستورالعملها ، ضوابط و سایر مستندات آزمایشگاهی 

12.   مشارکت در انجام بازرسی های کارشناسی از آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی دانشگاهها و آزمایشگاههای تحت نظارت مربوطه

13.   همکاری های علمی، ، آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه ای و بین المللی

14.    بکارگیری پتانسیل بخش خصوصی در حوزه های آزمایشگاهی غذا و دارو

15.   بکارگیری ظرفیت نهادهای دولتی و نیمه دولتی جهت ارتقاء کنترل های آزمایشگاهی در حوزه های غذا و دارو

16.    راه اندازی روشهای کنترلی آزمایشگاهی برای فراوردهای حاصل از تکنولوژی نوین در حوزه های مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی

 

داروخانه شهرستان اسلام آباد غرب:
ردیفکد کشورینام داروخانهشهرستانموسسآدرس
1فلاح کهناسلام آباد غربدکتر پگاه فلاح کهنخیابان شهید دکتر چمران
21392افراسیابیاسلام آباد غربدکتر محمد افراسیابیخیابان شهید فکوری
31393بهرامی قانعاسلام آباد غربدکتر شیرین بهرامی قانعخیابان طالقانی
41352رضایی بخشیاسلام آباد غربدکتر مجتبی رضایی بخشیخیابان مفتح
5سپرهماسلام آباد غربدکتر امیر سپرهمخیابان طالقانی
61394فتاحیاسلام آباد غربدکتر عسگر فتاحیخیابان مفتح
7 1877کابلیاسلام آباد غربدکتر زهرا کابلیخیابان طالقانی
87914عزیزیاسلام آباد غربدکتر جهانشاه عزیزیخیابان طالقانی
96704شریفیاسلام آباد غربدکتر مژگان شریفیخیابان مفتح
1010316ملاییاسلام آباد غربدکتر پیمان ملاییخیابان شهید دکتر چمران
111391پایداراسلام آباد غربدکتر آرزو پایدارخیابان شهید فکوری
12بیمارستان امام خمینی ( ره )اسلام آباد غربشبکه بهداشت اسلام آباد غربخیابان شهید چمران

واحد تولیدی سطح شهرستان اسلام اباد غرب

ردیفنام واحد تولیدیمحصولات تولیدیآدرس
1قند پانیذفامقند کله – قند خرد شده – شکر در اوزان مختلفاسلام آباد غرب - خیابان شهید دکتر چمران
2آرد سباءآرد خبازی – آرد نول _ آرد ستارهاسلام آباد غرب - کیلومتر 10 جاده کرند غرب
3آرد شهرآرد خبازی –آرد ستارهاسلام آباد غرب - کیلومتر 5 جاده کرمانشاه
4گلتابسوسیس – کالباس – کوکتل – کباب لقمه – همبرگر – ژامبون مرغاسلام آباد غرب – روستای حسن آباد
5آریابانکباب لقمه – همبرگر – سویا برگراسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
6شیر کلهرشیر- ماست – دوغ – خامه – آب آشامیدنیاسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
7شهد ویناانواع نوشابه های بدون گازاسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
8بهار دالاهو ( مانیزان)شیر- شیر طعم دار – انواع ماست – دوغ – خامه – انواع پنیر – روغن حیوانیاسلام آباد غرب –بدره ای
9بسته بندی قند چهارفصل غرببسته بندی قنداسلام آباد غرب – شهرک صنعتی
10نفیس غربمایع ظرفشویی – مایع دستشویی – مایع سفید کنندهاسلام آباد غرب – روستای حسن آباد


شماره تماس :08345234111-08345234112

 hc-eslamabad@kums.ac.ir        ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان

فعالیت های هفته سلامت معاونت غذا و دارو (نصب پوستر و بنر عوارض نواخسته داروو...)

کشف و مصادره و توقیف تجهیزات دانداپزشکی در روستای امیر آباد

غذا و دارو 16

غذا و دارو 14
 

غذا و دارو 9 

غذا و دارو 7